فصل اول: مجموعه ها

            1- معرفی مجموعه و زیر مجموعه

            2- معرفی مجموعه های عددی

            3- عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک

            4- مجموعه و احتمال

فصل دوم : اعداد حقیقی

           1- معرفی اعداد حقیقی

           2- محاسبات عددی

           3- تقریب زدن و خطای محاسبه

فصل سوم: هندسه و استدلال

            1- لزوم اثبات کردن

             2- آشنایی با اثبات در هندسه

             3- همنهشتی مثلث ها

             4- حل مساله

فصل چهارم :توان و ریشه

           1- توان صحیح

           2- نماد علمی

           3- ریشه گیری

           4- عملیات روی رادیکال ها

فصل پنجم: عبارت های جبری

           1- اتحادهای جبری

           2- تجزیه‌ی عبارت های جبری

           3- کاربرد اتحاد و تجزیه

           4- نابرابری و نامعادله

فصل ششم: تشابه

           1- قضیه تالس و کاربرد آن

           2- مفهوم تشابه

           3- تشابه دو مثلث

فصل هفتم: عبارت های جبری گویا

          1- ساده کردن عبارت های گویا

          2- محاسبات عبارت های گویا

          3- تقسیم در عبارت جبری

فصل هشتم: معادله‌ی خط

          1- مفهوم معادله‌ی خط

          2- شیب خط

          3- دستگاه معادلات خطی

          4- نسبت های مثلثاتی و شیب خط

فصل نهم: محاسبه حجم

          1- حجم و مساحت کره

          2- حجم هرم و مخروط

          3- دوران و حجم